Заштита потрошача-од рекламације до судске пресуде

Аутор:
Категорија: Грађанско право
supermarket

Свако од нас се скоро свакодневно нађе у улози потрошача, те је једно од
основних питања како се заштитити.


 Закон о заштити потрошача је назив закона који прописује права и обавезе потрошача, инструменте заштите, процедуру приликом подношења рекламације, рокове, као и друга питања од значаја за заштиту потрошача, док је процедура пред судом у случају спора регулисана Законом о парничном поступку.


 Питање које смо сви себи бар једном у животу поставили јесте-колико продавац одговара за саобразност робе? Саобразност подразумева обавезност трговца да у законским роковима оспособи/одржава одређени производ или услугу. Лаички речено, у том периоду роба мора да буде исправна. Ти рокови износе најмање годину дана за половну робу и две године за нову робу, рачунајући од дана куповине. Уколико се несаобразност појави у овим роковима, купац има право да тражи отклањање несаобразности оправком или заменом, сразмерним умањењем цене или да раскине уговор у полгеду те робе и добије свој новац назад.


 Поступак почиње изјављивањем рекламације продавцу, који је дужан да у року од 8 дана на исту одговори. Изузетно, овај рок може износити 15 односно 30 дана за техничку робу и намештај.


 Уколико продавац одбије рекламацију, потрошач има право да своје право оствари подношењем тужбе надлежном суду. Потрошачки спор се разликује од „обичног“ парничног поступка по томе што га карактерише хитност, тј. рочиште за главну расправу се заказује у року од 30 дана, а пресуда се објављује одмах по закључивању главне расправе.


 Законодавац је прописивањем правила и процедура омогућио да потрошачи врло брзо и једноставно заштите и остваре своја права. На потрошачима је само да то и искористе.

Контактирајте нас

Ваша права
су на првом месту!

Максима Горког бр. 53
21000 Нови Сад, Србија

021/6613-888
021/6613-544