Области права

Адвокатска канцеларија Травица

Нови Сад - Србија

Ваша правна питања
су наша брига.

Адвокатску канцеларију „Травица“ чине четири адвоката и већи број адвокатских приправника и сарадника који су, уз очување стеченог угледа, наставили традицију успешног бављења адвокатуром у свим областима права.

021/6613-888
021/6613-544

Максима Горког бр. 53
21000 Нови Сад, Србија

kancelarija@advokat-travica.rs

Krivicno-pravo-advokat-Travica-Novi-Sad

Кривично право​

Одбрана окривљених у кривичним поступцима, одбрана малолетних учинилаца кривичних дела, заступање правних и физичких лица оштећених кривичним делом, заступање оштећених као тужилаца и приватних тужилаца, остваривање права лица неосновано лишених слободе или неосновано осуђених, рехабилитација осуђеника, заступање у поступку изручења (екстрадиције), заступање у поступку одузимања имовинске користи, заступање у поступку враћања неосновано одузете имовине, одлагање извршења казне и др.

Прекршајно право​

Oдбрана правних и физичких лица учинилаца прекршаја, одбрана малолетних учинилаца прекршаја, заступања правних и физичких лица оштећених прекршајем, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, одлагање извршења казне и др.

Prekrsajno-pravo-advokat-Travica-Novi-Sad

Грађанско право​

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ својим клијентима у свим областима грађанског права у које спадају:

  • Стварно право које регулише права и обавезе физичких и правних лица поводом ствари-својину, државину, службености (нпр. пролаза преко туђе непокретности), заложна права (заснивање и брисање заложних права на туђим стварима и правима), и права страних лица на стварима (стицање стварних права на покретним и непокретним стварима од стране страних физичких и правних лица).
  • Облигационо право које регулише дужничко поверилачке односе насталих из уговора, проузроковања штете, пословодства без налога, једностране изјаве воље и других законом утврђених чињеница.
  • Наследно право које се бави имовинскоправним последицама наступања смрти. Наша канцеларија може да вам пружи правну помоћ приликом покретања и вођења оставинског поступка, сачињавања и опозива завештања (тестамента), сачињавања уговора о доживотном издржавању, сачињавања уговора о уступању и расподели имовине за живота и др.
Privredno-pravo-Advokat-Travica-Novi-Sad

Привредно право​

Оснивање привредних друштава и предузетника, статусне промене, сачињавање општих појединачних аката привредних друштва, заступање привредних друштава и предузетника пред судовима и другим државним органима, заступање у поступку ликвидације и стечаја, давање правних савета и мишљења значајних за свакодневни рад привредног друштва.

Радно право​

Давање правних савета и мишљења послодавцима и запосленима, заступање пред судовима и другим државним органима, сачињавање уговора о раду, општих и појединачних аката послодавца, накнада штете, заштита од злостављања на раду (мобинг).

Radno-pravo-Advokat-Travica-Novi-Sad
Porodicno-pravo-Advokat-Travica-Novi-Sad

Породично право​

Заступање у поступку развода брака по тужби или споразуму, у поступцима вршења родитељског права и висине доприноса за издржавање заједничке деце, сачињавање брачних уговора (регулисање имовинских односа супружника и будућих супружника), насиље у породици, утвђивање и оспоравање очинства и материнства, поступци поводом старатељства и хранитељства, поступци лишења или враћања пословне способности, поступци издржавања, промена личног имена.

Накнада штете

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ својим клијентима приликом накнаде свих видова материјалне и немтаријалне штете насталих из: саобраћајних незгода (штета на возилима и стварима, штета претрпљена због задобијених телесних повреда), штета насталих на јавнимим површинама, објављивањем неистинитих информацијама у медијима, наплата осигурања. Правовременим обраћањем адвокатима из наше адвокатске канцеларије спречавате настанак веће штете, а штета коју сте претрпели биће у потпуности надокнађена.

Naknada-stete-Advokatska-kancelarija-Travica-Novi-Sad
Civilni-sektor-advokat-Travica-Novi-Sad

Цивилни сектор

Оснивање удружења грађана и спортских удружења, давање правних савета и мишљења у области грађанских иницијава и петиција које се подносе државним, покрајинским и локалним органима, и свим другим областима грађанског активизма.

Контактирајте нас

Ваша права
су на првом месту!

Максима Горког бр. 53
21000 Нови Сад, Србија

021/6613-888
021/6613-544