Накнада штете настале у саобраћајној незгоди

Категорија: Грађанско право
Naknada-stete-nastale-u-saobracajnoj-nezgodi

Свакодневно смо сви учесници у саобраћају, било као пешаци, бициклисти,
возачи или путници у јавном превозу.

Самим тим, ризик да претрпимо штету у саобраћају је већи него приликом осталих свакодневних животних активности.

Шта је штета?


Према законској дефиницији, штета је умањење нечије имовине или спречавање њеног повећавања, што се сматра материјалном штетом, као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха, у ком случају се ради о нематеријалној штети. Оштећени стиче право да буде обештећен за сву штету коју је претрпео, а накнаду штете остварује од надлежног осигуравајућег друштва.

Шта је обавезно осигурање у саобраћају?

Обавезно осигурање у саобраћају представља облик осигурања према нашим прописима представљају:

  • Осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја.
  • Осигурање власника моторних возила од одговорности за штету
    причињену трећим лицима.
  • Осигурање власника ваздухоплова од одговорности за штету причињену
    трећим лицима и путницима.
  •  Осигурање власника чамаца од одговорности за штету причињену
    трећим лицима и путницима.


Саобраћајна незгода.


Саобраћајна незгода је догађај у коме је настала нека врста штете због употребе превозног средства. Уколико сте у саобраћајној незгоди претрпели неки облик штете, имате право да исту наплатите од  осигуравајућег друштва.


Поступак након саобраћајне незгоде?


Након саобраћајне незгоде потребно је наплатити штету коју сте претрпели. Према нашим прописима, то се постиже подношењем одштетног захтева друштву за осигурање код ког је осигурано возило које причинило штету.


У случају материјалне штете  потребно је извршити претходну процену која се врши тако што проценитељ осигуравајуће куће или друго стручно лице процени висину штете коју сте претрпели. Осим штете на возилу, што је најчешћи случај, материјална штета може да буде оштећење ствари (нпр. робе која је превожена возилом које је учествовало у незгоди). Такође, уколико сте запослени и због повреда у саобраћајној незгоди нисте могли да идете на посао, имате право на наплату разлике зараде до пуног износа, уколико вам је иста била умањена, што такође потражујете од осигурања.

Лице које је повређено у саобраћајној незгоди има право на накнаду и нематеријалне штете која се огледа у претрпљеним физичким боловима, душевним боловима због умањења животне активности, наружености као и претрпљеном страху.


У случају да је лице смртно страдало у саобраћајној незгоди, чланови његове породице имају право на накнаду штете за душевне болове које трпе, а постоји могућност наплате и будуће штете.


Проблеми при наплати осигурања:


Оно што је пракса приликом наплате штете јесте да осигуравајуће куће исту одбијају да плате из разлога што оспоравају сам основ, односно кривицу свог осигураника за настанак штете, те се неретко дешава да оштећени не буду обештећени за штету коју су претрпели. Такође, велики број „агенција за наплату штете“ контактирају оштећене обећавајући им наплату, користећи се неинформисаношћу оштећених који не знају да су активности таквих агенција незаконите. Једино ко има право да наплати штету је сам оштећени, а има право да то учини и путем изабраног пуномоћника, а једино ко то може бити је адвокат.


Неретко се дешава да оштећенима не буде исплаћен адекватан износ на име наканде штете. У том случају, оштећени своја права остварује подношењем тужбе надлежном суду, а који се води по правилима прописаним Законом о парничном поступку.


Право на обештећење.


Лице које је оштећено у саобраћајној незгоди има право на накнаду сву штете коју је претрпело. Остваривањем својих права, оно никога не угрожава нити директно оштећује. Осигурања и постоје да би се оштећени на најлакши и најбржи начин обештетили за штету коју су претрпели, а адвокати су једина стручна лица која вам у том поступку могу пружити професионалну помоћ.

Контактирајте нас

Ваша права
су на првом месту!

Максима Горког бр. 53
21000 Нови Сад, Србија

021/6613-888
021/6613-544